Generalforsamling

Der afholdes i følge vedtægterne generalforsamling hvert år, senest 31. december.
Generalforsamlingen vil blive annonceret i Tørring Folkeblad.

Dokumenter

2018
Filename Size
An Adobe Acrobat file Beretning 101.69 KB
An Adobe Acrobat file Budget 465.47 KB
An Adobe Acrobat file Investeringsplan 325.13 KB
An Adobe Acrobat file Prissammensætning 265.06 KB
An Adobe Acrobat file Referat 2.73 MB
An Adobe Acrobat file Årsrapport 679.74 KB

2017

Filename Size
An Adobe Acrobat file Beretning 57.25 KB
An Adobe Acrobat file Budget 354.99 KB
An Adobe Acrobat file Årsrapport 598.16 KB

Beretning for regnskabsåret 2017/2018

Tørring Kraftvarmeværk Generalforsamlingen 21. november 2018

Bestyrelsens beretning
 
Det har været et rigtigt godt år for Tørring Kraftvarmeværk.
 
Vi har i det forløbende regnskabsår fået 16 nye forbrugere så vi er oppe på i alt 1072 forbrugere. Efter regnskabsårets afslutning har der tilmeldt sig yderligere 63 forbrugere så vi nu kommer op på 1135 forbrugere.
 
Det er gået rigtigt godt med alle de ting, som Bestyrelsen har indflydelse på.
 
Gas-kedlerne har været tændt, pillefyret har virket, Gas-motoren har kørt, når vi har trykket på knappen, solvarme-anlægget har leveret varmt vand. pumperne har pumpet varmen ud til forbrugerne.  
 
En oversigt over hvad hver enkelt del har produceret. lægges ud på hjemmesiden sammen med Bestyrelsens beretning.
 
 
Vi har kun haft små, kortvarige driftsforstyrrelser i det forløbne år. Alt er forløbet fint fordi vi passer godt på værket.
 
Vi har skiftet rør ud på J.P. Nielsensvej og fugleparken. Udskiftning af disse rør har ikke givet anledning til større problemer.
 
Lige nu er vi i gang med at udskifte rør i en del af Østergade – og efter januar tager vi fat på Engvej, Postvej, Alstedvej og Solvej.
 
Når vi under punkt 5 på dagsordenen gennemgår Værkets Investeringsplan – så er det tydeligt, at renovering af rør-nettet ikke sker i tilfældig orden, men efter en langsigtet plan, som bestyrelsen har besluttet. Beslutningerne er truffet på baggrund af analyser udarbejdet af vores rådgiver.
 
Vi er færdig med installation af de nye varmemålere hos forbrugere. De nye målere giver forbrugerne meget bedre mulighed for at følge deres forbrug.
 
Samarbejdet med de entreprenører, der har arbejdet for os, er forløbet meget fint. Både når det gælder udskiftning af rør og installation af nye varmemålere. Det skal de have en stor tak for.
 
Det jeg har nævnt indtil nu er alt sammen noget som bestyrelsen har indflydelse på, men det er selvfølgelig ikke bestyrelsen, der udfører det praktiske arbejde. Det er værkets dygtige medarbejdere, der sørger for at alt fungerer uden problemer.
 
Noget - der også er gået rigtigt godt - er samarbejdet i Bestyrelsen. Vi har brugt rigtig mange timer på at drøfte strategi og mål - og selvfølgelig også de forskellige former for investeringer, der skal sikre billig varme til forbrugerne.
 
Vi har af EU fået 300.000 kroner til få undersøgt hvordan vi producerer billigere varme i Tørring. To konsulentfirmaer har i fællesskab udarbejdet en rapport, som er afleveret til bestyrelsen.
 
Vi har derfor et godt grundlag for de videre overvejelser vedrørende fremtidige investeringer til gavn for forbrugerne.  
 
Det er for tidligt at sige noget om den endelige beslutning, men rapporten peger på at der ved forskellige investeringer kan opnås væsentlige besparelser.
 
Det er bestyrelsens ansvar at træffe beslutninger til gavn for forbrugerne og det vil vi selvfølgelig gøre på baggrund af konsulenternes anbefaling.
 
Bestyrelsen har brugt mange timer sammen med selskabets revisor og selskabets advokat, for at sikre, at regnskabet og vedtægterne er lovlige og hensigtsmæssige.
 
I det hele taget har bestyrelsen brugt megen tid på at blive undervist i at forstå lovparagraffer og regler. Noget af det er ret kompliceret stof.  
 
Bestyrelsen har hele tiden fokus på at skaffe forbrugerne billig varme – men har lige så meget fokus på at love og regler bliver overholdt.
 
Lad mig gentage – alt det som Bestyrelsen har haft indflydelse på – det er gået rigtigt godt i det forløbne år.  
 
Så er der selvfølgelig noget, som Bestyrelsen ikke har haft indflydelse på. Men også her er der noget at glæde sig over.
 
Solen har skinnet meget i sommer, og solen har produceret en masse billig varme.  
 
Hvis vi bruger gas koster det 450 kroner at producere en megawatt varme. Men det koster kun 10 kroner pr. megawatt, når det er solen, der producerer varmen.
 
Jeg tror alle kan forstå, at vi glæder os på forbrugernes vegne, når solen skinner.
 
Der er mere, som Bestyrelsen ikke har indflydelse på.
 
Gasprisen – Det tror jeg, at alle forstår, at den kan Bestyrelsen ikke gøre meget ved. Prisen på træpiller kan vi heller ikke gøre noget ved. Elprisen – Det vil sige prisen for den strøm vi skal producere fordi vi er et Kraftvarmeværk. Den pris kan bestyrelsen heller ikke gøre meget ved.
 
Vi producerer selvfølgelig strøm, når det kan betale sig. Og det er Claus rigtigt dygtig til at finde ud af. Det er noget med at studere vejrudsigter, og så gætte på hvor meget strøm vindmøllerne producerer nogle dage frem, det påvirker nemlig el-prisen.
 
Så er der den almindelige danske lovgivning. Den har bestyrelsen ikke megen indflydelse på. Det vil vi meget gerne have. Men det har vi altså ikke.
 
Lad mig starte med det beløb vi hvert år siden 2004 har fået af staten for at stå til rådighed med el-produktion – Grundbeløb bliver det kaldt – men det er et beløb, som vi hvert år har fået for at være klar til at producere strøm.
 
Cirka 5 millioner kroner har vi fået hvert år – som indtægt – lige ned i kassen.
 
Det betyder, at varmeprisen hvert år har været reduceret med ca. 4 - 5.000 kroner pr. husstand – sådan i gennemsnit.
 
Folketinget har besluttet, at vi ikke længere får disse 5 millioner. Jeg gentager lige: Folketinget har besluttet. Det er bestemt ikke noget bestyrelsen har besluttet.
 
Kedeligt for forbrugerne – men det er ikke Bestyrelsen, der vedtager lovene her i Danmark.
 
Der er andre beslutninger, som er truffet i København, og som påvirker varmeprisen.
 
 En af beslutningerne går ud på, at Kraftvarmeværkerne skal koncentrere sig om at producere varme – og ikke må udvikle sig til små sparekasser, hvor bestyrelsen kan spare penge op - og senere trække penge ud, når bestyrelsen synes, at det er aktuelt.
 
I Bestyrelsen er vi enige om, at det er ganske fine og udmærkede regler. De beskytter nemlig forbrugerne mod uretfærdigheder.
 
Det er urimeligt, at tvinge forbrugerne til – i perioder - at betale for meget for varmen, bare fordi bestyrelsen skal have det let.
 
Hvis bestyrelsen kunne pålægge andelshaverne en sådan tvungen opsparing, så fik bestyrelsen jo ingen problemer med likviditeten og med gældsætningen og med varmepriser, der stiger og falder.
 
Bestyrelsen ville få det meget lettere – men husejeren, der har deltaget i den tvungne opsparing, får jo ikke sine penge igen, når han sælger sit hus. Og det anser vi for at være både urimeligt og uretfærdigt.
 
Bestyrelsen foretrækker det rimelige og retfærdige system – selv om det medfører skældud fra forbrugerne, når prisen stiger – og tavshed fra forbrugerne når prisen falder.
 
Jeg vil nævne en bestemmelse mere, som Regeringen, har besluttet – og som Bestyrelsen ikke har haft indflydelse på.
 
Det er bestemmelsen om, at alle fjernvarmeværker skal have samme regnskabsår.
 
Det betyder, at vi i dag skal stemme om ændringer i selskabets vedtægter, sådan at regnskabsåret fremover følger kalenderåret.
 
Men den drøftelse tager vi under punkt 6 på dagsordenen.  
 
Som alle sikkert har set i avisen, har Henrik Meldahl, der ejer Solfang nr. 20 – også kaldet ”Lille Amalienborg” - udtalt sin utilfredshed med forskellige poster i årsregnskabet, med forhøjelsen af den faste afgift og med indholdet i vedtægterne.

Bestyrelsen glæder sig over den store interesse, som mange i år har vist Tørring Kraftvarmeværk og vi ser frem til en god og konstruktiv debat senere på generalforsamlingen.
 
Under dagsordenens punkt 3 vil selskabets revisor gennemgå regnskabet – og bestyrelsen vil sammen med revisor svare på spørgsmål vedrørende posterne i regnskabet.  
 
Under dagsordenens punkt 4 vil Claus gennemgå budget, investeringsplan og reglerne for fast afgift – og vil sammen med bestyrelsen svare på spørgsmål vedrørende størrelsen af den faste afgift, som forbrugerne betaler.
 
Under dagsordenens punkt 7 vil generalforsamlingen få lejlighed til at drøfte de forslag til vedtægtsændringer, som Henrik Meldahl rettidigt har tilsendt bestyrelsen – og som derfor er kommet på dagsordenen.
 
Jeg håber, at vi om alle punkterne får en god og konstruktiv debat – ganske som vi plejer.
 
Til slut vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En stor tak skal også lyde til de lokale samarbejdspartnere Kaj og Ib, Alke vvs, Tørring vvs, Finn v Sørensen, Tørring kabelnet samt fåreavlerne  Og tak til Claus og hans medarbejdere for et dygtigt udført arbejde.
 
Tak. 
   2017/2018 Budget  Fordeling 
Solgt varme MWh   19524  21000  
 Produceret varme MWh  26205  27000  
 Gasmotor ( varme) MWh  6953  3248  26,5 %
 Gaskedler MWh  7388  10980  28,2 %
 Træpiller/abs. Varmepumpe MWh  5098  5849  19,5 %
 Solvarme MWh  6799  6924  25,8 %
 Solgt el MWh  5262  2958  
Hvilket må siges at være en ligelig fordeling.
Formand Tørring Kraft Varmeværk.
Søren Therkildsen.

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK  |  BYGADE 5A  |  7160 TØRRING  |  TLF.: 7580 1955

Nordea Bank-Reg. 5550 konto nr. 5500 230 359 | CVR nr. 28709714 | EAN nr. 5790 00 232 8237